In bijlage 1 van de GGZ overeenkomst 2018 vrijgevestigden staan minuten genoemd bij de tarieven Basis GGZ. Klopt dit?

In Bijlage 1 Prestaties en tarieven staan in de tabel 'Tarieven Basis GGZ' per abuis minuten in de kolom 'Minuten'. Deze waarden kunnen buiten beschouwing worden gelaten. De combinatie declaratiecode –behandelgroep-tarief is correct.